Pædagogiske ambitioner

Mission

Bankagerskolens mission er:

Vi vil udfordre eleverne til fuldt ud at udnytte deres potentiale for uddannelse, beskæftigelse og for at leve livet.

Læringssyn og visioner

På Bankagerskolen har vi

 • en tro på, at mennesket vokser, hvis det bliver mødt med anerkendelse

 • en bevidsthed om at opbygge inkluderende fællesskaber

 • en tro på, at ALLE elever som udgangspunkt kommer i skole med lyst til at lære

 • høje forventninger til at ALLE elever kan blive dygtigere

 • en tro på, at eleverne er forskellige og lærer på forskellige måder.

 • et socialkonstruktionistisk læringssyn og en systemisk tilgang til løsning af problemstillinger

 

Hvilket betyder, at

 • eleven opbygger sin forståelse af verden gennem kommunikation med andre

 • eleven lærer bedst, når han/hun er aktiv i læreprocessen

 • problemstillinger anskues fra forskellige perspektiver herunder kontekstperspektivet, når de skal løses

 

Derfor vil vi

 • udfordre ALLE elever indenfor hver enkelt elevs nærmeste udviklingszone

 • variere undervisningen og benytte forskellige metoder og tilgange (sende på mange kanaler)

 • tilrettelægge arbejdet således at arbejdet med elevernes læreprocesser bliver afgørende for valget af undervisningsmetoder og organisationsformer

 • tage udgangspunkt i elevernes styrkesider

 • opbygge udfordrende læringsmiljøer, hvor oplevelse, engagement og udfordring af alle sanser vægtes højt

 

Vi har en bevidsthed om, at det er lærerens ansvar, at der er progression i ALLE elevers læring. Derfor skal der være

 • tydelige læringsmål, som er synlige for eleverne

 • klare kriterier for målopfyldelse (tegn på læring), således at elever og lærere kan konstatere om læringsmålene er nået

 • et klart fokus på løbende at undersøge sammenhængen mellem undervisningen og elevernes læring

 
  

Indsatsområder

Igangværende indsatsområder:

 • Inkluderende læringsmiljøer
 • Ny afdelingsstruktur = mere kontinuitet
 • Styrkelse af udskolingen
 • Feedback og motivation
 • Professionelle læringsfællesskaber
 • Styrket læseindsats
 • Engineering
 • FabLabs og Pædagogisk Læringscenter