Pædagogiske ambitioner

Mission

Bankagerskolens mission er:

Vi vil udfordre eleverne til fuldt ud at udnytte deres potentiale for uddannelse, beskæftigelse og for at leve livet.

Læringssyn og visioner

På Bankagerskolen har vi

 • en tro på, at mennesket vokser, hvis det bliver mødt med anerkendelse

 • en bevidsthed om at opbygge inkluderende fællesskaber

 • en tro på, at ALLE elever som udgangspunkt kommer i skole med lyst til at lære

 • høje forventninger til at ALLE elever kan blive dygtigere

 • en tro på, at eleverne er forskellige og lærer på forskellige måder.

 • et socialkonstruktionistisk læringssyn og en systemisk tilgang til løsning af problemstillinger

 

Hvilket betyder, at

 • eleven opbygger sin forståelse af verden gennem kommunikation med andre

 • eleven lærer bedst, når han/hun er aktiv i læreprocessen

 • problemstillinger anskues fra forskellige perspektiver herunder kontekstperspektivet, når de skal løses

 

Derfor vil vi

 • udfordre ALLE elever indenfor hver enkelt elevs nærmeste udviklingszone

 • variere undervisningen og benytte forskellige metoder og tilgange (sende på mange kanaler)

 • tilrettelægge arbejdet således at arbejdet med elevernes læreprocesser bliver afgørende for valget af undervisningsmetoder og organisationsformer

 • tage udgangspunkt i elevernes styrkesider

 • opbygge udfordrende læringsmiljøer, hvor oplevelse, engagement og udfordring af alle sanser vægtes højt

 

Vi har en bevidsthed om, at det er lærerens ansvar, at der er progression i ALLE elevers læring. Derfor skal der være

 • tydelige læringsmål, som er synlige for eleverne

 • klare kriterier for målopfyldelse (tegn på læring), således at elever og lærere kan konstatere om læringsmålene er nået

 • et klart fokus på løbende at undersøge sammenhængen mellem undervisningen og elevernes læring

 
  

Et kreativt miljø

Elevernes hverdag er andet og mere end læsning og regnestykker. På Bankagerskolen ønsker vi at udfordre elevernes evner til kreativ tænkning og skabelse af forskellige produkter. Dette sker ikke kun gennem fag som musik, billedkunst og natur/teknologi, men gennem en undervisning der er tilrettelagt ud fra tanker om STEAM og Engineering i skolen.

Bankagerskolen og Horsens Kommune har i de senere år beskæftiget sig med elevinddragelse og kreative processer, hvor man tydeligt kan se, at eleverne motiveres af at være producerende og skabende af produkter. Undervisningen vil derfor oftest tage udgangspunkt i kreative processer, sådan at eleverne ikke blot læse og lytter sig til viden, men at de skaber sig til viden om det pågældende tema.

I Hus 1 og 3 er der blandt andet indrettet særlige FabLabs (fabrikation og laboratorie) hvor eleverne arbejder med moderne teknologier og kreative designprocesser. Ved sådanne processer er samarbejde og elevernes faglige kommunikation i fokus. Viden, færdigheder og kreativitet er tæt forbundet med hinanden og er hinandens forudsætninger - dog er det ikke altid viden og færdigheder der kommer først...

Forældre og bedsteforældre vil i løbet af skoleåret blive inviteret til 1-2 fremvisninger af elevproducerede produkter eller ideer.

Indsatsområder

Igangværende indsatsområder:

 • Inkluderende læringsmiljøer
 • Ny afdelingsstruktur = mere kontinuitet
 • Styrkelse af udskolingen
 • Feedback og motivation
 • Professionelle læringsfællesskaber
 • Styrket læseindsats
 • Engineering
 • FabLabs og Pædagogisk Læringscenter